Oboznámenie

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ (ďalej len „nariadenie o ochrane údajov“)  a podľa § 19 ods. 1 a 2 Zákona NR SR  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ informačných systémov osobných údajov

ELISIA s.r.o., Jazdecká 6, 080 01 Prešov, IČO: 46779248

 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje

Jazdecká 6, 080 01 Prešov               elisiasro@gmail.com                   +421 908 546 330

Účel  spracovania osobných údajov

Monitorovanie priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom

Zoznam spracúvaných osobných údajov

obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

Právny základ spracúvanie osobných údajov:

§13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa je ochrana poriadku, majetku, bezpečnosti a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Orgány činné v trestnom konaní, súd, sprostredkovateľ – správca kamerového systému

CondorNet, s.r.o.,  Kováčska 1, Prešov 080 01, IČO: 36444413

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

sa neuskutočňuje.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

nie je realizované

Doba uchovávania osobných údajov:                                 

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch  automaticky sa odborne likviduje v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Práva dotknutej osoby

– právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú jej samotnej. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky

– právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvanie osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov

– právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvanie skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov

– právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

– právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku

– právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami

 – právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak je priamo dotknutá osoba na svojich právach. Vzor návrhu je uverejnený na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk.